Powerful Owl

Featherdale Wildlife Park, Blacktown, Australia